0 0
0
Brak produktów w koszyku.

 

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.uszczelniacze.pl

 

Sprzedającym jest Termeo Maciej Krysztafkiewicz dostępny pod adresem 44-240 Żory, ul. Zostawa 43 , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:6511701043, Regon: 241552218, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu 731 925 925, korzystając z adresu poczty elektronicznej : uszczelniacze.net@gmail.com

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.uszczelniacze.net, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

9. Strona – Usługodawca i Klient.

 

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.uszczelniacze.net

 

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

2. Sklep internetowy www.uszczelniacze.net prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.uszczelniacze.net są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, transportowane oraz przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu www.uszczelniacze.net są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „WYSYŁKA”.

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm i uszkodzenia kartonu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

3. Sprzedający nie wysyła uszczelniaczy kupionych przez sklep internetowy w okresie, kiedy jest możliwe przemrożenie uszczelniacza w trakcie transportu, bez uprzedniego kontaktu z kupującym, sprawdzeniu prognoz pogody i podjęciu wspólnej decyzji o możliwości wysyłki zakupionego towaru. W okresie zimowym mogą nastąpić ograniczenia w opcji zapłaty – ZA POBRANIEM.

 

W okresie, kiedy mogą wstąpić mrozy, a kupujący pomimo braku wspólnej decyzji, nalegał będzie na wysyłkę uszczelniacza pocztą kurierską, może nastąpić wysyłka towaru po otrzymaniu przez sprzedającego pisemnego oświadczenie z wyraźnym podpisem kupującego o wzięciu odpowiedzialności na wysłany uszczelniacz.
Uszczelniacze w okresie zimowym sprzedawane są bez żadnych obostrzeń przy opcji zakupu z usługą zalewania instalacji przez Naszą Firmę, oraz przy odbiorze osobistym.

 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Pojemniki, w których znajduje się uszczelniacz muszą być w stanie nienaruszonym.

 

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym.
 Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ 8 Procedura reklamacji

 

1. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO).

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.uszczelniacze.net w związku z zakupami jest Usługodawca, czyli TERMEO Maciej Krysztafkiewicz z siedzibą w Żorach, ul. Zostawa 43, tel. 505-070-852, e-mail: uszczelniacze.net@gmail.com

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO),

 

b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),

 

c) dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 

d) w celach marketingowych,

 

e) zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO),

 

f) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),

 

g) tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora).

 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 

b) inne podmioty (np. banki, biura informatyczne, poczta polska, kancelarie prawne itp.), którym dane są przekazywane/powierzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usług/realizacji zamówień, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.

 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

8. W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo takiej zgody nie wyrazić, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

9. W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres: Termeo Maciej Krysztafkiewicz, ul. Zostawa 43, 44-240 Żory lub drogą elektroniczną na adres: uszczelniacze.net@gmail.com.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4. Data opublikowania regulaminu
9 grudnia 2021 r.